Comisia pentru evaluare și asigurare a calității

 

    

In anul şcolar 2015/2016 Comisia pentru evaluare şi asigurare a calităţii, are următoarea componenţă:

1. SASU MIHAELA - coordonator

2. RÎȘNOVEANU ALINA  – responsabil comisie

3. PETRACHE  CRISTINA - membru

4  STROE CARMEN – reprezentant al sindicatului, membru

5. ALEXOIU RODICA – membru

6. MAZÎLU GHEORGHE – reprezentant al Consiliului Local

7. STANCU MARCELA – reprezentant al părinţilor

8. ȘUȘMAN GHIUNER – reprezentant al minorităţilor

    

Comisia metodică a dirigintilor

 

 

Responsabil          prof.  PICĂ COSTEL

Membri:       5A    PROF.   PETRACHE CRISTINA

                  5B    PROF.  COZMA IULIANA

                  5C    PROF.  VOINEAGU ANA MARIA

                  5D    PROF.  DIMA MARIA

        6A     PROF. CIOATĂ GINETA

        6B     PROF.  STOICA DANIELA

        6C     PROF.  ALEXOIU RODICA

        6D     PROF.  PICĂ COSTEL

        7A     PROF.  TALAPAN MIHAELA

        7B     PROF.  MITREA ADRIANA

        7C     PROF.  ȘUȘMAN GHIUNER

        7D     PROF.  IACOB ANCUŢA

        8A     PROF.  ŞERBAN DUMITRU

        8B     PROF.  GOGOAŞĂ VIRGINICA

        8C     PROF.  ROŞU GEANINA

        8D     PROF.  RADU RAMONA

 

Sarcinile membrilor comisiei sunt:

 • coordonarea activităţii claselor de elevi;

 • proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual al unităţii de învăţământ şi în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective;

 • intocmeşte planificarea semestrială şi anuală, care va cuprinde componentele activităţii educative, în acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa elaborată de Ministerul Educaţiei Naționale;

 • coordonează activitatea consiliului clasei;

 • numeşte,  prin  consultarea  elevilor,  liderul  elevilor  clasei;  îi  repartizează  sarcini  şi  organizează, împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei;

 • colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;

 • preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia;

 • prezintă, elevilor şi părinţilor, prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern;

 • organizează, împreună cu consilierul şcolar, acţiuni de orientare şcolară şi profesională;

 • informează  elevii  şi  pe  părinţii  acestora  cu  privire  la  prevederile  legale,  referitoare  la  testările naţionale, la bacalaureat, la admiterea în licee şi în şcoli de arte şi meserii, precum  şi la certificarea competenţelor profesionale şi la metodologia de continuare a studiilor, după finalizarea învăţământului obligatoriu;

 • urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează  cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia elevului,săptămânal;

 • motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al şcolii sau, după caz, eliberate de medicul de familie, precum şi în baza cererilor personale, motivate, ale părinţilor, aprobate de director;

 • analizează, periodic, situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către toţi elevii, iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii;

 • sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a unităţii de învăţământ;

 • informează, în scris, familiile elevilor, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;

 • stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care au săvârşit abateri grave ;

 • felicită, în scris, părinţii sau tutorii elevilor, pentru rezultatele excepţionale obţinute de copiii lor la învăţătură sau în cadrul activităţilor extraşcolare; înmânează elevilor diplome şi premii la festivitatea organizată la sfârşitul fiecărui an şcolar;

 • organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual sau în plen, se consulta cu aceştia in legătura cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al copiilor lor şi-i informează  pe  aceştia  despre  absenţele  şi  comportamentul  elevilor,  despre  potenţialele  situaţii  de corigenţe, de amânare a încheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor sancţiuni disciplinare,

 • propune  consiliului  de  administraţie  acordarea  de  alocaţii  şi  burse  elevilor,  în  conformitate  cu legislaţia în vigoare;

 • aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în regulament;

 • recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi în cluburi şi asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice, în afara unităţii de învăţământ;

 • completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestuia;