Înscrieri clasa pregătitoare

 

    

 

Informații generale

 

 

OFERTA DE ŞCOLARIZARE

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020

 

 

1.     Descrierea unităţii de învăţământ

Şcoala Gimnazială nr. 3 Mangalia

Str. Albatros, nr. 10, tel. 0241 752930

e-mail: scoala3mg@yahoo.com

site:  https://www.scoala3mangalia.ro/

Număr clase pregătitoare –4

Pîp.Dragomir Mariana

Pîp.Dimcea Cătălina

Pîp.Desculțu Magdalena

Pîp.Ion Maria- Mirela        

Număr de elevi CP  4 x 25 elevi = 100 elevi

Număr locuri disponibile clasa I = 0 elevi 

Organizarea procesului de învăţământ – 4 săli de clasă în clădirea şcolii

Program orar  clase  învățământ primar – 08.25-12.00

2.           

2. Circumscripţia şcolară: străzile şi blocurile arondate şcolii noastre sunt următoarele:

            STRADA 1DECEMBRIE 1918 BL. A140, Z1,Z2,Z3,C1,C2, C3,B1,B2, B3, X5,X1, F2,  CĂMIN CMZ,13

STRADA NEGRU VODĂ BL. T1,T2,T3,Y3,Y4,Y5

STRADA PORTULUI BL. D, X2, X3,X4, X6,X7, X8,E2, E3, E4,Y1,Y2,A1,A2,A3,H9,H10

STRADA SIRENEI BL. E1, E5, E6, E7, E8, H6, H8, H10A, H13,H14

STRADA ALEEA FARULUI BL.E9,H

STRADA ALBATROS BL. F1, 85 (T.S.  SAVEANU), 103, 104, E11, E12,

STRADA CARTIER VEST

STRADA OITUZ BL.OS4, OS5,OS6, OS7, P1, P2, P3, P4, O6,O8,O10,O14,O16

ANL- uri: OD1,OD2,OD3,DO1,DO2,DO3.

CARTIER DOBROGEA 1

CARTIER DOBROGEA 2: I.B.Deleanu, G. Călinescu, G. Bacovia, O. Goga, G. Topîrceanu, P. Ispirescu, T. Arghezi, C Brîncuşi, L. Blaga, A. Buzura, H.P. Bengescu, G. Bogza, H. Vintilă, C. Baba, E. Cioran, G. Coşbuc, A. Vlahuţă, M. Preda, N. Grigorescu, I. Mincu, D. Cantemir, C. Negrutzi, D. Zamfirescu, A. Macedonschi.

3.

3. Sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și în metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2019 - 2020

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv.

 • La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2019, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

 • Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.

UNDE ŞI CUM SE REALIZEAZĂ EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR?

 • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE).

 • Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite centre din judeţ/municipiul Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.

 • Evaluarea se efectuează în perioada 26 februarie - 20 martie 2019.

 • Evaluarea se realizează de către personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi de medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.

LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?

 • Părintele poate opta:

 1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris.

 2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

NOTĂ: părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

 • La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

 • Cerere-tip de înscriere (disponibilă începând din 4 martie)

 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului

 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului

 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).

 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

CARE ESTE CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?

 • Completarea și depunerea cererilor va avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.

A. Prima etapă: 4 - 22 martie

- de luni până vineri, între orele 8:00 - 18:00

- părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.

 • 29 martie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă

B. A doua etapă: 2 - 8 aprilie

 • Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.

 • Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.

 • 11 aprilie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după a doua etapă

 

Documente utile

Descarcă documentele

OMEN nr. 342/ 23.02.2018 Privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de inscriere a copiilor in invățământul primar pentru anul școlar 2018-2019

Descarcă aici

Program inscriere Școala Gimnazială nr. 3 Mangalia

Descarcă aici

Planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare

Descarcă aici

Criterii de departajare

Descarcă aici

 

 SUCCES!